മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഒരിക്കലും വരില്ല ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ | Urinary Infection Malayalam

ഇന്ന് മിക്കവരിലും കണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് അല്ലെങ്കില്‍ യുറിനറി ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ (Urinary Infection)

Recurrent urinary tract infection Cause and prevention

മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ –
Dr. Fathima mohamed ( BHMS) Dr. Basil Homeo hospital, Pandikkad, Malappuram സംസാരിക്കുന്നു
Phone : +91 9605 598 450

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *